Matlı, Üretimini Artırma Yolunda

Türkiye’nin en büyük üç yem üreticisinden biri konumunda olan Mallı. 2013 yılında yumurta üretimini 2 milyonun adedin üzerine taşımayı hedefliyor. Türkiye’nin en büyük yem üreticilerinin başında gelen Matlı, 2012 yılmda 508 bin ton yem üretimi gerçekleştirdi. 2013 yılında iki yeniyem fabrikası daha açarak üretimi artırmayı hedefleyen Maüı Grup, yumurta üretimini de günlük ortalama 2 milyonun adedin üzerine taşımayı hedefliyor. Matlı Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı; tesislerinde büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan yemi ürettiklerini ve toplam 920 bin ton yem üretim kapasitesine sahip olduklarını söyledi. 2012 yılında 508 bin ton yem ürettikleri bilgisini aktaran Matlı, Türkiye’nin en büyük üç yemüreticisinden biri konumunda olduklarının altını-çizdi. 2010 yılında Burdan Yumurta markası ile girdikleri yumurta sektöründe de Türkiye’nin ilk üçu içerisinde yer almayı başardıklarının altını çizen Matlı, 2012 yılmda 398 milyon Lira ciro elde ettiklerini açıkladı. Maüı, “2011 yılma göre yüzde 40 artışı ifade eden bu ciroda yem 300 milyon lira ile ilk sırayı alırken, onu 50 müyon lira ile yumurta, 48 milyon lira ile de hammadde ticareti ve tarımsalüretim izledi” şeklinde konuştu. Matlı, 201 l’de 283 bin 5 milyon Lira ciro yaptıklarım ve bu ciro üe İSO tarafından her yıl gerçekleştirilen “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasında 276. sıraya yerleştiklerini kaydetti. Yeni fabrikalarla üretim artacak 2013 yüının ilk yarısında Samsun, ikinci yarısında ise Gaziantep’te yem yeni fabrikalarını faaliyete geçirmeyi planladıklarını belirten Özer Matlı,. “Böylelikle yem fabrikası sayımız altıya yükselirken, toplam yıllık yem üretim kapasitemiz de 1 müyon 320 bin tona çıkacak” dedi. Yine bu yü, yumurta üretim tesislerindeki mevcut 12 kümeslerine iki kümes daha ekleyecekleri bilgisini veren Matlı. böylelikle günlük 1 müyon 200 bin adet olan yumurta üretim miktarlarını da günlük 2 milyon 100 bin adede yükselteceklerini kaydetti. Nihai hedeflerinin 2015’te yüda 1 milyar adet, 2020’de de yüda 2 milyar adet yumurta üretmek olduğunun altını çizen Matlı, Burdan Yumurta‘yı İrak pazarına da ihraç ettiklerim, ihracat tutarlarının ise 14 milyon liraya ulaştığını sözlerine ekledi. Genel olarak yumurta üretimlerinin yüzde 40’ının ihracata gittiğini aktaran Matlı, 2013 yüının ikinci yarısında Gaziantep’te faaüyete geçirmeyi planladıkları yem fabrikalarının yanma ikinci yumurta üretim tesisini kuracaklarını ; Matlı Grubu Yönetim Kurulu Başkanı 1 ÖZER MATLI açıkladı. Matlı, ikinci yumurta üretim tesislerinin tamamen Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetler’e yapılacak ihracata dönük üretim yapacağını söyledi. Ar-Ge’ye büyük önem Matlı Gıda Grubu Ar-Ge çalışmalarına büyük önem verdiklerini vurgulayan özer Matlı, bu amaçla Uludağ Üniversite ile imzaladıkları protokol çerçevesinde üniversitenin Veteriner Fakültesi’nin desteği ile Ar-Ge faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti. Matlı, “Yapılan faaliyetlerle daha verirrüi, daha yüksek enerjili, daha iyi besleyen ve daha çok süt verimi sağlayan sığır yemleri, önce eğitim çütliğindeki hayvanlar üzerinde deneniyor. Bilahare yetiştiricüıin kullanımına sunuluyor” diye konuştu.

TİMREPORT DERGİSİ – 15 ŞUBAT 2013