Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliği

12 Kasım 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28110

YÖNETMELİK
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
LİSANSLI DEPOCULUK TAZMİN FONU YÖNETMELİĞİNDE
 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
MADDE 1 – 21/12/2005 tarihli ve 26030 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 4 – Bu Yönetmelikte geçen;
 
a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
 
b) Başkan: Yönetim Kurulu Başkanını,
 
c) Borsa: Aralarındaki sözleşme çerçevesinde lisanslı depo işletmesince düzenlenen ürün senetlerinin kota ettirildiği, alım satımının yapıldığı ve hareketlerinin kontrol ve takip edildiği ürün ihtisas borsasını veya Bakanlıktan ürün senedi alım satımı konusunda izin alan ticaret borsasını,
 
ç) Fon: Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonunu,
 
d) Genel Sekreter: Fon Genel Sekreterini,
 
e) İlgili yönetmelik: Kanuna istinaden çıkarılan, bu Yönetmelik dışındaki diğer yönetmelikleri,
 
f) Kanun: 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununu,
 
g) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
 
ğ) Lisans: Bakanlıkça verilen faaliyet iznini gösterir belgeyi,
 
h) Lisanslı depo: Kanun kapsamında tarım ürünlerinin sağlıklı koşullarda muhafaza ve ticari amaçla depolanması hizmetlerini sağlayan tesisleri,
 
ı) Lisanslı depo işletmesi veya lisanslı depo işleticisi: Tarım ürünlerinin depolanmasıyla iştigal eden ve Kanun kapsamında geçerli bir lisans belgesine sahip anonim şirketi,
 
i) Mudi: Depolama hizmetleri için ürününü lisanslı depoya teslim eden veya lisanslı depo işletmesince düzenlenen ürün senedini mevzuata uygun olarak elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişiyi,
 
j) Teminat: Bakanlık tarafından kabul edilen ve Fon adına ve lehine düzenlenen nakit, banka teminat mektubu, Devlet tahvili, hisse senedi, gayrimenkul rehni, sigorta teminatı ve nakde çevrilebilir diğer güvenceleri,
 
k) Yönergeler: Fon tarafından hazırlanıp Bakanlıkça onaylanan yönergeleri,
 
l) Yönetim Kurulu: Fon Yönetim Kurulunu,
 
ifade eder.”
 
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (g) bendinde geçen “kalan kısmı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile sigorta mevzuatından kaynaklanan zorunlu muafiyetler nedeniyle sigorta kapsamında karşılanamayan zararları” ibaresi eklenmiş ve (m) bendinde geçen “gerektiğinde” ibaresi “Yönergelerde belirlenen usul ve esaslara göre” olarak değiştirilmiştir.
 
“a) Fon gelirlerini toplamak ve yönergelerde belirlenen usul ve esaslara göre değerlendirmek,”
 
“e) Nakit ve döviz teminatları, bu Yönetmelik ve yönergelerde belirlenen usul ve esaslara göre değerlendirmek,”
 
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 6 – Fon, tüzel kişiliği haiz ve Kanunla düzenlenmemiş bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabidir. Fonun çalışma merkezi Ankara’dır.
 
Fon teşkilatı, Yönetim Kurulu, Başkan ve Genel Sekreterlikten oluşur. Fonun icra organı olan Genel Sekreterlik, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları ve hizmet birimlerinden oluşur.
 
Fonun teşkilat yapısı ve çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar yönerge ile düzenlenir.”
 
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 7 – Fonun karar organı Yönetim Kuruludur. Fon, Başkan tarafından idare ve temsil olunur. Başkan, Fonun idaresini Genel Sekterlik eliyle yürütür.
 
Fona ilişkin işlemler; Başkanın imzasıyla veya bulunmadığı zamanlarda vekili ile Genel Sekreter veya yetkili kılınan yardımcısının müşterek imzasıyla yapılır ve bu işlemler Fonu bağlar. Ancak, Fona yükümlülük getirmeyen, resmi makamlarla veya gerçek ve tüzel kişilerle yapılan yazışmalarda Genel Sekretere Yönetim Kurulu kararıyla tek başına imza yetkisi verilebilir.”
 
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Tarım ve KöyişleriBakanlığı” ibareleri “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı” olarak değiştirilmiş, sonlarına sırasıyla aşağıdaki cümleler eklenmiş, altıncı fıkrasında geçen “tutarı kadar” ibaresinden sonra gelmek üzere “net” ibaresi eklenmiş ve “ödenebilir” ibaresi “ödenir” olarak değiştirilmiştir.
 
“Yeni üyeler atanıncaya veya seçilinceye kadar, mevcut üyelerin görevleri devam eder.”
 
“Bakanlık ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından atanan üyelerin son beş yıl içinde KPDS’denen az (C) düzeyinde veya yetkili kurumlarca denkliği kabul edilen dil sınavlarından eş değer puanı almış olması gerekir. Ayrıca, bu Bakanlıklarca yapılacak atamalarda en az iki yıl yöneticilik deneyimine sahip olanlara öncelik verilir.”
 
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
 
“Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar ile bu kararlara karşı olan üyelerin karşı oy yazıları, satır aralarında açık ve çıkıntı bırakmamak kaydıyla, noterden onaylanmış birbirini izleyen sayfa numaralı karar defterine tarih ve numara sırasıyla yazılır. Kararlar bir tutanak ile tespit edilmişse, tutanağın aslı veya bir fotokopisi karar defterine yapıştırılır ve kenarları üyelerce imzalanır. Kararlar, toplantıya katılanlar tarafından imzalanır. İmza işlemi, isimlerin bulunduğu sayfanın imzalanması ve diğer sayfaların paraflanması suretiyle yapılır.”
 
“Yönetim Kurulu toplantılarına her atama ve seçim devresinde bir numaradan başlamak üzere teselsül eden numaralar verilir. Yönetim Kurulu kararlarına ise, her takvim yılında bir numaradan başlamak üzere numara verilir. Alınan kararlara, her toplantıda bir numaradan başlamak üzere de sırayla numara verilebilir. Karar defteri ve tutanaklar üzerinde silinti, karalama ve kazıntı yapılmaz. Kararların yazılmasında yapılan hataların okunacak şekilde üzeri çizilir, doğrusu yazılır ve toplantıya katılan üyeler tarafından da paraflanır.”
 
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde geçen “ve bu maddenin (c) bendi uyarınca çıkarılan yönergeler” ibaresi “, bu Yönetmelik ve yönergeler” şeklinde, (c) bendinde geçen “Muhasebe Yönergesini” ibaresi “Yönergeleri” şeklinde, (d) bendi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“d – Bu Yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde, hizmet birimlerini oluşturur ve personel istihdam eder.”
 
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“Fona ilişkin hizmetler Genel Sekreterlik eliyle yürütülür. Genel Sekreterlik, Fonun icra organıdır.
 
Fon bünyesinde bu Yönetmelik ve yönergelere göre personel istihdam edilir. Bu Yönetmelik ve yönergelerde hüküm bulunmayan durumlarda, 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre hareket edilir.
 
İstihdam edilecek personelin hizmet şartlarına, niteliklerine, atanmalarına, görev, hak ve yükümlüklerine, disiplin ve çalışma şartlarına, taltif ve tecziyelerine, mali ve sosyal hakları ile diğer özlük işlerine ilişkin usul ve esaslar yönerge ile düzenlenir.”
 
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “veya denetim kuruluşlarına denetlettirir” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
 
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ç) bendi eklenmiştir.
 
“ç) Bu Yönetmelik ve yönergelerde öngörülen diğer giderler.”
 
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“Fonun mevcudu ve teminatlar, yönergelere uygun olarak değerlendirilir. Fon mevcudu ve teminatların değerlendirilmesi, ödeme ve tahsilat işlemlerinin yürütülmesi amacıyla Yönetim Kurulunca uygun görülecek bankalar nezdinde hesaplar açılabilir.”
 
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının başına “İki ayrı gayrimenkul ekspertiz ve değerlendirme firmasına yaptırılan değer tespitlerinde,” ibaresi eklenmiştir.
 
“Fonca, teminat gösterilen gayrimenkullerin değer tespitinin yapılması veya görevlendirilecek bir gayrimenkul ekspertiz ve değerlendirme firmasına yaptırılması zorunludur. Değer tespit işlemi ve raporu, on beş gün içinde tamamlanır. Bu süre, ihtiyaç halinde on gün uzatılabilir.
 
Değer tespit raporuna itiraz edilmesi ya da gerçeği yansıtmadığı yönünde bir kanaat oluşması halinde, yapılan işlem yeniden gözden geçirilir ve gerekli görülmesi halinde yeni bir değer tespiti yapılır ya da yaptırılır. İtiraz belirli konularda yapılmış ise, çalışmalar o hususlarla sınırlandırılır. Yeni değer tespiti, görevlendirilecek başka bir gayrimenkul ekspertiz ve değerlendirme firmasına da yaptırılabilir. Gözden geçirme ya da yeni bir değer tespiti yapma veya yaptırma işlemi on beş gün içinde tamamlanır.”
 
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
 
“Fon mevcudu ve teminatlar, 18 inci maddeye göre değerlendirilir. Teminatların değerlendirilmesinden elde edilen net gelirler, ilgililerin hesabına gelir olarak kaydedilir.
 
Fon mevcudu ve teminatlar, yönergelere uygun olarak, Fonun bünyesinde ya da bankalarda muhafaza edilir. Menkul ve gayrimenkul teminatlar, Yönetim Kurulunca ihtiyaç görülmesi halinde, teminatı verenlere sigorta ettirilebilir. Bu takdirde, düzenlenen sigorta poliçesinin bir nüshası Fona teslim edilir.”
 
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
 
“Sigorta kapsamına girmesine rağmen, mudisi tespit edilemediğinden ödenemeyen zararlara ilişkin meblağlar, Fona emanet olarak ilgili sigorta firmasınca teslim edilebilir. Bu meblağlar, daha sonra zarar gördüğü tespit edilen mudiye ödenir.”
 
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“Birinci fıkrada yazılı işlerin ihalelerinde, açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü, pazarlık usulü ve doğrudan alım usulü uygulanır. İşin gereğine göre bu usullerden hangisinin uygulanacağına Yönetim Kurulunca karar verilir.
 
Ancak, tahmini bedeli en çok on bin Türk Lirasına kadar olan mal ve hizmet alımları, doğrudan alım usulüyle gerçekleştirilebilir. Bu tutar, Bakanlığın uygun görüşü üzerine iki katına kadar artırılabilir.”
 
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında yer alan “Başkan, Kurul Üyeleri veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“Mal ve hizmet tedarikine ilişkin diğer usul ve esaslar bu konuda çıkarılacak bir yönerge ile düzenlenir.”
 
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinde yer alan “Muhasebe Yönergesine” ibaresi “Yönergelere” şeklinde değiştirilmiştir.
 
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 34 – Sınırları açıkça yazılı olarak belirtilmek şartıyla, haiz olunan yetkilerden bir kısmı Yönetim Kurulu tarafından Başkana, Başkan tarafından Genel Sekretere, Genel Sekreter tarafından ise Genel Sekreter Yardımcılarına devredilebilir. Yetki devri, sorumluluğu ortadan kaldırmaz.”
 
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“Tebliğ ve Yönergeler
 
MADDE 35 – Bakanlık, lisanslı depo teminatı ve mudi zararının karşılanması hususlarında uygulama birliği ve standardın oluşturulması ve açıklığın sağlanması amacıyla tebliğ çıkarmaya yetkilidir.
 
Fonun teşkilat ve çalışmalarına, personeline, bütçe ve muhasebesi ile satınalma ve ihalelerine ilişkin usul ve esaslar yönergelerle düzenlenir. Bu Yönergeler, Fon tarafından hazırlanır ve Bakanlığın onayı ile yürürlüğe girer.”
 
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
 
“Borsa temsilcisi
 
GEÇİCİ MADDE 1 – Ürün ihtisas borsası kuruluncaya ya da ürün senedi alım satımı konusunda bir ticaret borsası yetkilendirilinceye kadar, 8 inci maddeye göre Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından atanan borsa temsilcisi, ticaret borsalarının yönetim kurulu üyeleri arasından atanır.”
 
“İhale komisyonunda görev alma
 
GEÇİCİ MADDE 2 – Fon personeli yeterli sayıya ulaşıncaya kadar, 30 uncu maddede öngörülen ihale komisyonunda, Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri görev alabilir.”
 
“Fonun bütçesi ve faaliyet raporu
 
GEÇİCİ MADDE 3 – Fonun bütçesi ve faaliyet raporu, ilgili yönetmelik uyarınca Fon adına ve lehine düzenlenen ilk teminatın Fona teslimini takip eden yıl itibariyle düzenlenmeye başlanır.”
 
MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinde yer alan “Sanayi” ibaresi “Gümrük” şeklinde değiştirilmiştir.
 
MADDE 22 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 23 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.